Actuarieel advies

Wij pakken graag complexe pensioenvraagstukken aan

Pensioenvraagstukken worden steeds ingewikkelder en de druk op de capaciteit en competenties van een fondsbestuur neemt toe. Met ons actuarieel advies bieden we zekerheid en helpen we u bij het inzichtelijk maken van de (financiële) consequenties van de veranderingen die op u af komen. Ook geven we u inzicht in de effectiviteit van sturingsinstrumenten en ondersteunen we u bij de onderbouwing van uw beleid.

Flyer actuarieel advies (pdf)

Wij bieden u:

 • actuarieel advies
 • ALM-diensten

Actuarieel advies
We maken complexe pensioenvragen begrijpelijk en hebben in onze advisering oog voor detail. Onze adviezen zijn helder, toegankelijk en objectief. We hechten veel waarde aan het overbrengen van de boodschap. Dit geeft u het comfort om moeilijke, afgewogen en evenwichtige keuzes te maken.

Onze adviezen gaan over:

 • Toeslagverlening en het toeslagbeleid
 • Premiehoogte en het premiebeleid
 • Actuariële grondslagen en veronderstellingen zoals sterftegrondslagen, fondsafhankelijke ervaringssterfte, kostenopslagen en veronderstellingen over partnerschap en arbeidsongeschiktheid
 • Herstelplannen (inclusief opstellen)
 • Actualisatie en opstellen abtn en (financieel) crisisplan
 • Herverzekering
 • Reglement en uitvoeringsovereenkomst
 • Flexibiliserings- en inkooptarieven
 • Transitie- en implementatietrajecten.

En een scala aan overige (ad hoc) advieswerkzaamheden over de gevolgen van aanpassingen in pensioenwetgeving, het fiscale kader, het financiële toetsingskader of overige ontwikkelingen in pensioenland op actuarieel gebied.

We adviseren ook over (de aanpassing van) de pensioenregelingen, het product/de propositie, collectieve waardeoverdrachten, (minimaal) vereist eigen vermogen en andere voorkomende actuariële en strategische vraagstukken. De adviserend actuaris is daarnaast beschikbaar om op ‘hoofdlijnen’ te sparren over actuele actuariële onderwerpen.

ALM-studies
We helpen met ALM-advies, haalbaarheidstoetsen, toekomstverkenningen en (vaststellen van) risicohoudingen. ALM-studies geven inzicht in de effectiviteit van uw sturingsinstrumenten. De resultaten worden gebruikt bij de onderbouwing van het beleid van een pensioenfonds. We kijken naar resultaten onder verwachte economische scenario’s en onder stressomstandigheden. Ook de haalbaarheidstoets kunnen wij eenvoudig uitvoeren. In al onze rapportages staat heldere communicatie van de resultaten voorop.

Onze ALM-diensten bestaan uit:

 • Uitvoeren ALM-studie
  Een keer per drie jaar voert ieder fonds een ALM-studie uit als onderbouwing of herijking van het strategische beleggingsbeleid, maar ook voor gevoeligheidsanalyses op bestaand -of beoogd beleid.
 • Uitvoeren (aanvangs)haalbaarheidstoets
  Ieder fonds voert jaarlijkse een haalbaarheidstoets uit op basis van het actuele beleid en rapporteert hierover aan DNB. In de jaarlijkse haalbaarheidstoets berekent de adviserend actuaris het pensioenresultaat en toetst dit aan de eerder vastgestelde ondergrenzen. De aanvangshaalbaarheidstoets toetst tevens of het premiebeleid voldoende realistisch en haalbaar is en of het fonds voldoende herstelcapaciteit heeft.
 • Advisering en vaststelling van risicohouding
  We brengen een collectief gedragen risicotolerantie en risicobereidheid voor kwalitatieve en kwantitatieve vaststellingen en beschrijving van de risicohouding in kaart, en stemmen deze af.

Door onze brede klantenportefeuille overziet onze ALM-dienstverlening het hele palet aan pensioenregelingen zoals reguliere DB- en DC-regelingen, maar ook constructies met DB-inkoop en de variabele uitkeringen in de variant waarbij collectief wordt doorbelegd.

Onze aanpak
Wij helpen u door complexe pensioenvragen begrijpelijk te maken. En door ons advies helder, toegankelijk en objectief te brengen. Door de snel veranderende pensioenwereld is geen vraag hetzelfde. Daarom combineren we ons antwoord altijd met kennis -en productinnovatie. We adviseren niet alleen, we voeren ook uit. Met oog voor detail en in nauwe samenwerking met interne en externe partners. Zo komt u tot pragmatische en uitvoerbare oplossingen. We hebben bovendien eigen IT-specialisten die eigen actuariële tools ontwikkelen. Dat maakt ons flexibel, snel en efficiënt. Onze werkwijze is vastgelegd en wordt regelmatig gecheckt door Risk & Compliance.

Waarom Actuarieel Advies?
Als actuarissen kunnen wij u gericht ondersteunen bij de voorbereiding, totstandkoming en uitwerking van uw beleid. We onderscheiden ons op de volgende punten:

 • Klantwaardering 8,5
 • Een hecht team van 17 actuarissen
 • Alle actuarissen lid van het AG en veelal WFT Pensioen
 • Veel complementaire kwaliteiten en interesses binnen het team
 • Grote slagkracht door intensieve onderlinge samenwerking en back-up binnen het team
 • We hebben kennis van elk type fonds inclusief APF, alle soorten regelingen en actuariële kennis van verzekeren
 • Betrokken bij schrijven URM wetgeving (en eerder FTK, Wet verbeterede premieregeling)
 • Nauwe samenwerking en korte lijnen met Achmea Investment Management, uitvoeringsketen Achmea Pensioenservices en overige Achmea-onderdelen
 • Participatie in Pensioenederatie en Netspar werkgroepen, alsook banden met SZW, DNB etc.
 • We ontwikkelen onze eigen programmatuur, waardoor we extreem flexibel en snel zijn
 • In ons midden is de Actuaris van het jaar (Agnes Joseph)
 • En de winnaar van de Publicatieprijs Johan de Witt 2018 (Arno van Mullekom)

Wilt u meer weten over Actuarieel advies?
Jeroen Beelen, senior manager Actuarieel Advies & ALM, staat u graag te woord: telefoonnummer 06 14 66 62 61 of via e-mail.

“Het was een prachtig jaar!”

Jeroen Beelen