Bestuursondersteuning

Wij helpen u bij uw bestuurlijke taken.

De wet- en regelgeving rondom de uitvoering van pensioenregelingen is complex. Wij kunnen u helpen door u administratief, secretarieel en beleidsmatig te ondersteunen. U bepaalt uiteraard zelf in welke mate u gebruik maakt van deze diensten. Door zowel bestuursondersteuning als pensioenadministratie bij ons onder te brengen, zorgt u voor korte lijnen tussen het bestuur en de uitvoeringsorganisatie.

Onze bestuursadviseur is uw aanspreekpunt
Hij of zij houdt de ontwikkelingen op pensioengebied bij en vertaalt deze naar het beleid voor uw pensioenfonds. Bijvoorbeeld op juridisch-, actuarieel- of communicatiegebied. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met u.

Taken van de bestuursadviseur zijn onder meer:

 • De jaaragenda opstellen en deze bijhouden en bewaken.
 • Het organiseren van bestuursvergaderingen. Van het regelen van een vergaderlocatie tot het verzorgen van vergaderstukken en het bewaken van actielijsten.
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven op basis van pensioenontwikkelingen.
 • Reglementen, statuten, het geschiktheidsplan en andere documenten opstellen en ervoor zorgen dat deze voldoen aan wet- en regelgeving.
 • Contacten onderhouden met onder meer toezichthouders DNB en AFM, sociale partners en partijen waaraan u werkzaamheden heeft uitbesteed.
 • Het afhandelen van uw post, declaraties en facturen.

Ook hiermee kunnen we u helpen

 • Verzorgen van vergaderingen van commissies, het verantwoordings- of belanghebbendenorgaan en de Raad van Toezicht.
 • Het beheren en bewaken van het rooster van aftreden of (her)verkiezingsprocedures.
 • Ondersteuning bij de werving en selectie van nieuwe leden voor bestuur, verantwoordings- of belanghebbendenorgaan of de Raad van Toezicht en de aanmelding hiervan bij DNB.
 • Het verzorgen van een portaal waar u uw vergaderstukken, fondsdocumenten en relevante post kunt terugvinden.
 • Ondersteuning door een gespecialiseerde beleidsadviseur. Bijvoorbeeld op het gebied van risicomanagementprocessen, DNB-onderzoeken of zelfevaluaties van het bestuur.

Wilt u meer weten over Bestuursondersteuning?
U kunt contact opnemen met Inge Spiekman, bestuursadviseur, telefoonnummer 06 83 55 15 76 of
e-mail inge.spiekman@achmea.nl.

jong en oud digitaal