Pensioenadministratie

Onze klanten zijn ondernemingspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen, een algemeen pensioenfonds en niet-verplichte bedrijfstakpensioenfondsen. Samen met de klant optrekken staat centraal in onze dienstverlening.


Wij verzorgen alle facetten van uw pensioenadministratie

  • Administratie pensioenregeling
  • Pensioenadministratie van werkgevers en deelnemers
  • Factureren en incasseren
  • Uitkeringen (excasso)
  • Financiële administratie
  • Rapportages, jaarwerk en overige verslaglegging

Pensioenmarkt in beweging
De pensioenmarkt is volop in beweging. Achmea Pensioenservices volgt alle ontwikkelingen op de voet en is nauw betrokken om zo de impact op de pensioenadministratie te kunnen bepalen. Zodra wijzigingen in zicht zijn, wordt met onze experts de mogelijke impact bepaald en wordt onze pensioenadministratie op wijzigingen voorbereid.

Alle regelingen zijn mogelijk
Achmea Pensioenservices voert elke mogelijke pensioenregeling uit: DB, DC, netto pensioenregeling of een combinatie hiervan. In de markt zien we steeds meer een beweging naar DC. De vaste inleg en variërende uitkering geeft deelnemers steeds meer keuzevrijheid. Dat vraagt om een zorgvuldige, individuele begeleiding. Tegelijkertijd blijven collectieve voorzieningen van belang om de kosten en risico’s te beperken. Ons administratieplatform voor DC-pensioenregelingen komt aan beide eisen tegemoet.

Digitaal en actueel
Het administreren begint met het aanleveren van deelnemergegevens. Dit gebeurt digitaal, via een portaal of via email. Werkgevers bij het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (APF) gebruiken het portaal 'PensioenOnline'. Dankzij een rechtstreekse koppeling met de salarisadministratie, is één druk op de knop in dit portaal voldoende om maandelijks alle pensioengegevens aan te leveren. Naast administratief gemak voor werkgevers, betekent dit ook dat onze administratie voortdurend werkt met de meest actuele gegevens.

Zicht op de financiële stromen van uw fonds
Zodra de gegevens van de deelnemer bekend zijn, wordt de premie geïncasseerd bij de werkgever. Voor alle typen pensioenfondsen voeren we het incassobeleid uit en beheren we de financiële administratie. Voor de pensioengerechtigden worden de uitkeringen vastgesteld en uitbetaald. Een overzicht van deze financiële stromen is terug te vinden in rapportages en verslaglegging.

Passende communicatie met deelnemers en werkgevers
Goede communicatie met deelnemers en werkgevers is een van de belangrijkste activiteiten van een pensioenfonds. Wij ondersteunen alle typen fondsen op diverse vlakken met pensioencommunicatie. Zo ontwikkelen en beheren we de website van uw fonds, stippelen we een passend communicatiebeleid uit en produceren we middelen die specifiek passend zijn voor uw deelnemers. Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) bieden wij de deelnemer inzicht in het eigen pensioen en door middel van Pensioen 1-2-3 geven we uitleg over de pensioenregeling.

Op alle mogelijke manieren bereikbaar
Ons klantteam staat deelnemers en werkgevers persoonlijk te woord. Dit kan telefonisch, per chat, per mail of per post. Om deelnemers continu inzicht te geven in het eigen pensioen, bieden we pensioenfondsen de mogelijkheid om deelnemers via een eigen portaal in te laten loggen. Voor werkgevers bestaat de mogelijkheid om via het werkgeversportaal een inkijk in mutaties te krijgen.

Grip op kwaliteit van uw data
Pensioenfondsen en toezichthouders stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de administratie. Tegelijkertijd is de complexiteit van data sterk toegenomen als gevolg van groei, fusies en wet- en regelgeving. Met onze dienst IMPERO geven wij grip op de kwaliteit van de basisgegevens in uw pensioenadministratie door het bieden van een verbeterd inzicht, structurele borging en een integrale beheersing van de datakwaliteit.

Wilt u meer weten over Pensioenadministratie?
Neem gerust contact met ons op.

pensioenadministratie