Wet- en regelgeving pensioenen

Per onderwerp vindt u een beschrijving van het beleids- of wetsvoorstel en een korte samenvatting van de reacties en discussie. Daarnaast geven wij bij elk onderwerp aan wanneer wij verwachten dat een nieuwe beleidsregel of wet van kracht wordt en wanneer wij nieuwe informatie verwachten. Een onderwerp verdwijnt uit het overzicht als het wet of regel is geworden.

De onderwerpen die in het Beleid-, wet- en regelgevingsoverzicht (pdf) behandeld worden, zijn:

 • Verhoging AOW- en pensioenleeftijd en versobering fiscale kader
 • Herziening financieel toetsingskader (FTK)
 • Verbetering beschikbare premieregelingen
 • Algemeen pensioenfonds
 • Verzamelwet pensioenen 2014: klein onderhoud
 • Financial Transaction Taks (FTT) of alternatieve transactietaks
 • FATCA
 • Wet werk en zekerheid en Participatiewet
 • Wetsvoorstel werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
 • Wetsvoorstel AOW-partnertoeslag
 • Pensioencommunicatie
 • Waardeoverdracht
 • Versterking pensioenpositie van zelfstandigen zonder personeel
 • De Nationale Pensioendialoog
 • BTW-koepelvrijstellig

Wat betekent dit voor uw fonds?
Wat betekenen de nieuwe wetten en regels voor uw pensioenfonds? We brengen de consequenties voor uw fonds graag in kaart. Heeft u vragen over het overzicht? Neem dan contact op met uw fondsmanager.

U kunt een ingekorte versie van het meest recente beleid-, wet- en regelgevingsoverzicht downloaden. Klanten van Achmea Pensioenservices krijgen automatisch een uitgebreid overzicht van de meest recente beleid-, wet- en regelgeving. Het uitgebreide overzicht is aan te vragen via contact.

man snijdt groenten