SAPB: Kosten waardeoverdracht in verhouding tot hoogte pensioen

Syntrus Achmea Pensioenbeheer heeft een bijdrage geleverd aan de internetconsultatie over het concept wetsvoorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen. De pensioenuitvoerder mag een klein pensioen na beëindiging van de deelneming nu afkopen. Het wetsvoorstel vervangt dat door een recht om het kleine pensioen automatisch over te dragen naar een opvolgende pensioenuitvoerder. Zo blijft de pensioenbestemming zo veel mogelijk behouden. Maar beteugeling van de administratieve lasten is ook belangrijk. Een eenvoudig proces voor automatische waardeoverdracht is daarbij ook vanuit kostenoogpunt voor alle deelnemers van groot belang.

Afkoop op de pensioendatum blijft mogelijk met instemming van de gerechtigde. Heel kleine pensioenen gaan vervallen. Op basis van het voorstel komt dit neer op het vervallen van pensioenen lager dan € 2,-. Volgens ons moet deze grens, in het belang van alle deelnemers, hoger liggen. Omdat de uitvoeringskosten anders significant hoger liggen dan de aanspraak op pensioen. Wij vinden daarnaast jammer dat niet is voorzien in de mogelijkheid van afkoop als er geen opvolgende pensioenuitvoerder is. Wij pleiten voor een wachttijd van 5 jaar. Is er dan nog steeds geen volgende pensioenuitvoerder bekend, dan moet afkoop van klein pensioen alsnog mogelijk zijn.

Lees onze volledige reactie hier.

Door Guido Montulet, beleidsadviseur Public affairs