Website raakt onoverzichtelijk door Verzamelwet

Pensioenuitvoerders moeten meer informatie op hun website zetten. Het gaat om Pensioen 1-2-3 van vóór 1 juli 2016 en om een uitgebreid digitaal archief voor gewezen deelnemers. Maar vóór 1 juli 2016 bestond Pensioen 1-2-3 nog niet. En kunnen gewezen deelnemers relevante informatie in dat uitgebreide archief wel vinden? De Verzamelwet gaat hierin te ver.

Op 13 juni ging de Tweede Kamer akkoord met de Verzamelwet pensioenen 2017. De wet zou op 1 juli 2017 in werking treden. Maar dat is niet gelukt. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog behandelen. Wij denken bovendien dat reparatiewetgeving wenselijk is.

Niet-bestaande Pensioen 1-2-3 verstrekken?
Pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en verzekeraars) zijn verplicht vanaf 1 juli 2016 het Pensioen 1-2-3 en het pensioenreglement op de website te zetten. Klijnsma verduidelijkt dat deze verplichting niet geldt voor periodes voor 1 juli 2016. Dat klopt, want de wet had geen terugwerkende kracht. Maar de Verzamelwet regelt ook dat de deelnemers laag 1 en 2 van Pensioen 1-2-3 kunnen opvragen over een periode vóór 1 juli 2016. Ook gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden mogen dat. Dat kan in de praktijk niet, want Pensioen 1-2-3 wordt pas gemaakt vanaf 1 juli 2016.

Digitaal archief
In de tekst in de Verzamelwet staat dat pensioenuitvoerders voor gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden informatie op de website moeten zetten indien de werknemer op of na 1 juli 2016 deelnemer was. Dat betekent het opslaan op de website van alle gedateerde Pensioen 1-2-3’s, alle oude versies van stukken met informatie over uitvoeringskosten, het financieel crisisplan en het herstelplan. Maar heeft dat wel echt toegevoegde waarde? Kunnen belanghebbenden de voor hen relevante informatie namelijk wel vinden in zo’n uitgebreid digitaal archief? Volgens ons is in ieder geval belangrijk dat er oude jaarverslagen op de website staan. En eventueel ook oude pensioenreglementen, voorzien van een duidelijke leeswijzer.

Beter: op verzoek verstrekken
Al met al is het veel beter om deze stukken op verzoek te verstrekken. Het pensioenfonds kan dan gerichte informatie verstrekken. Die informatie sluit aan bij de vraag van de betrokkene. Dat is werkbaar. Maar het vraagt wel om reparatiewetgeving.

Elektronische informatie bewaren
Steeds meer pensioenuitvoerders verstrekken informatie elektronisch. Deelnemers kunnen die zelf opslaan en bewaren. Kamerlid Omtzigt regelt met een amendement dat pensioenuitvoerders de elektronisch verstrekte informatie moeten bewaren tot één jaar na het overlijden van de pensioengerechtigde. Of tot één jaar na het eindigen van een nabestaandenpensioen. De deelnemer of gewezen deelnemer kan de elektronisch verstrekte informatie opvragen. Dat kan kosteloos ten hoogste eenmaal per jaar.

Lange bewaartermijn voor alle informatie
Wij vinden het een goede zaak dat pensioenuitvoerders informatie waarmee pensioenrechten zijn berekend bewaren zolang daar nog discussie over kan zijn. Wij zijn het dan ook eens met de aanbeveling van de Pensioenfederatie om relevante pensioeninformatie te bewaren tot vijf jaar na het overlijden van de laatste mogelijke aanspraak- of pensioengerechtigde. Dit geldt zowel voor papieren als elektronisch verstrekte informatie.

Impactanalyse
Door de aanbeveling van de Pensioenfederatie te volgen, voldoet de pensioenuitvoerder per definitie ook aan de nieuwe wettelijke bewaarplicht voor elektronische informatie. Zo bezien was de wens achter het amendement al geregeld. Het is verder goed als ook degene die een nabestaandenpensioen ontvangt de elektronisch verstrekte informatie mag opvragen. Het amendement treedt pas in werking na impactanalyse in de sector. Wat ons betreft is deze bepaling niet nodig. En wordt bij deze impactanalyse ook gekeken naar de impact van de websiteverplichting voor de sector. Het lijkt ons goed om daarbij te betrekken of een digitaal archief voor belanghebbenden goed werkbaar is.

Leo Blom, juridisch beleidsadviseur