Stapje op weg naar fusie met tijdelijk gescheiden vermogens voor verplichtgestelde bpf’n

Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen kunnen in de toekomst fuseren en hun vermogens daarbij tijdelijk gescheiden houden. Tijdens die tijdelijke periode moeten de fondsen hun dekkingsgraden naar elkaar toe brengen. De ministerraad ging daar op 7 juli mee akkoord. Staatssecretaris Klijnsma stuurde het wetsvoorstel hierover voor advies naar de Raad van State.

Tijdelijke vermogensscheiding
Ook verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen zijn op zoek naar schaalvergroting. Het doel daarvan is het omlaag brengen van uitvoeringkosten en een betere invulling van de governance. Lagere kosten leveren namelijk een beter pensioenresultaat op voor de deelnemers. Maar de dekkingsgraden van bedrijfstakpensioenfondsen die willen fuseren verschillen vaak te veel. Het kabinet wil door middel van een fusie met tijdelijk afgescheiden vermogens deze hobbel wegnemen.

Exacte voorwaarden onbekend
Het kabinet verbindt voorwaarden aan een fusie met tijdelijk afgescheiden vermogens. Hiermee wil het kabinet de deelnemers beschermen. Staatssecretaris Klijnsma schetste in december 2016 in een brief aan de Tweede Kamer de opzet hiervan in grote lijnen. Zij dacht toen onder andere aan een maximale periode van 6 jaar waarin de dekkingsgraden naar elkaar toe moeten groeien. En aan een door DNB goedgekeurd fusieplan. Vanuit de pensioensector zijn vraagtekens geplaatst bij een dergelijk fusieplan. Maar de exacte inhoud van het wetsvoorstel wordt pas bekend als het kabinet het wetsvoorstel indient bij de Tweede Kamer. Dan pas kunnen bedrijfstakpensioenfondsen nagaan of dit plan werkbaar is.

Is de wet er op 1 januari?
Dit plan heeft een lange voorgeschiedenis. Schaalvergroting via een algemeen pensioenfonds bleek niet mogelijk voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Daarom drong de Tweede Kamer bij de behandeling van de wetgeving over het algemeen pensioenfonds in 2016 aan op een andere oplossing. Het is de bedoeling dat de wet 1 januari 2018 in gaat. Dan kunnen daarna fusietrajecten van start gaan. Een fusietraject vraagt overigens al gauw een jaar aan voorbereiding.

Leo Blom, juridisch beleidsadviseur