Informatie op verzoek beter dan verdwalen in archief

zakenman aan telefoon

De Verzamelwet pensioenen 2017 treedt 1 april in werking. De Eerste Kamer vroeg aandacht voor mensen die al met pensioen zijn en te maken krijgen met een stijgende AOW-leeftijd in 2022. Aan de wens van de Tweede Kamer dat de pensioenuitvoerder stukken lang genoeg bewaart, voldoet de sector in de praktijk al. Er is nog onduidelijkheid over de vraag of een fonds een veelomvattend archief op de website moet plaatsen. Wij denken dat deelnemers beter geholpen zijn met op maat gesneden informatie op verzoek.

De Verzamelwet 2017 is eind december door de Eerste Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel verbetert een aantal praktische zaken. In dit artikel gaan we in op een aantal open eindjes.

AOW-overbrugging moet flexibeler
Mensen die te maken krijgen met een verhoging van de AOW-leeftijd, kunnen het AOW-gat compenseren. Ze kunnen namelijk kiezen voor een hogere uitkering tot de AOW-leeftijd en een lagere uitkering daarna. Deze keuze moeten ze op de ingangsdatum van het pensioen maken. Maar wat als je na de ingang van je pensioen te maken krijgt met een stijging van de AOW-leeftijd? Dan zou je de verhouding tussen de hoge en de lage uitkering moeten kunnen aanpassen.

De Verzamelwet maakt dat weer tijdelijk mogelijk. Maar alleen uiterlijk bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar en 5 maanden als het pensioen is ingegaan voor 2016. De Eerste Kamer vroeg aandacht voor mensen die na 2015 met vervroegd pensioen zijn gegaan. Zij hebben onvoldoende mogelijkheden om de hogere AOW-leeftijd in 2022 te compenseren. Minister Koolmees laat in januari weten hoe hij daar tegenaan kijkt. Hij geeft dan ook aan of dit in de eerstvolgende verzamelwet kan worden opgelost. Zo ja, dan komt deze wijziging in 2019.

Bewaarplicht al goed geregeld
Steeds meer pensioenfondsen en verzekeraars verstrekken informatie elektronisch. De Tweede Kamer maakte het verplicht deze informatie te bewaren tot één jaar na het overlijden van de pensioengerechtigde. Of tot één jaar na het eindigen van een nabestaandenpensioen. De deelnemer of gewezen deelnemer kan deze informatie ten hoogste eenmaal per jaar opvragen. Dit amendement zou pas in werking treden na impactanalyse in de sector. Die analyse is uitgevoerd.

Verreweg de meeste pensioenuitvoerders blijken de elektronisch verstrekte UPO’s bewaren tot 7 jaar na het beëindigen van de deelnemersrelatie. Einde van de deelnemersrelatie kan als gevolg van waardeoverdracht, afkoop of overlijden. De nieuwe verplichting kan dus probleemloos in werking treden. Dat gebeurt dan ook, gelijktijdig met de rest van de Verzamelwet op 1 april. Maar het voegt ook eigenlijk niets toe. Want er wordt al een heel lange bewaartermijn gehanteerd. Lang genoeg om altijd te kunnen aantonen hoe de pensioenrechten zijn berekend.

Laag 1 en 2 bestaan vanaf 1 juli 2016
Pensioenfondsen en verzekeraars moeten vanaf 1 juli 2016 veel informatie op de website beschikbaar stellen. Zoals het Pensioen 1-2-3 en het pensioenreglement. De Verzamelwet verduidelijkt dat deze verplichting niet geldt voor informatie die betrekking heeft op de periode voor 1 juli 2016. Maar het lijkt er ook op dat laag 1 en 2 van Pensioen 1-2-3 over een periode voor 1 juli 2016 opgevraagd kan worden. Maar dat kan de bedoeling niet zijn, omdat deze informatie toen nog niet bestond. De Pensioenfederatie vroeg hierover daarom aan het ministerie van SZW in het voorjaar van 2017 om verduidelijking. SZW vroeg daarop de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om advies. De AFM ziet toe op communicatie door pensioenfondsen. We zijn nog in afwachting van het advies.

Informatie op verzoek is beter
Het lijkt er ook op dat voor de periode na 1 juli 2016 een digitaal archief van allerhande stukken bijgehouden moet worden. Gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden kunnen die stukken dan op de website vinden. Dat maakt de website echter onoverzichtelijk. Vind dan maar eens wat je nodig hebt. In de praktijk is die informatie daardoor ontoegankelijk. Ook op dit punt vroeg de Pensioenfederatie aan het ministerie van SZW om verduidelijking. We zijn nog in afwachting van het advies van de AFM. Wat ons betreft verstrekt het fonds de betreffende informatie op verzoek. Dat zou ook uit de wet moeten blijken.

Open eindjes in volgende wetsvoorstel
Een verzamelwet is bedoeld om zaken te verduidelijken. De Verzamelwet pensioenen 2017 laat nog wat open. Wat ons betreft zou de volgende verzamelwet moeten regelen dat gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden informatie kunnen opvragen.

Leo Blom, juridisch beleidsadviseur