Meer aandacht voor bevorderen diversiteit

ingang Ridderzaal Den Haag

Een divers bestuur leidt tot een beter besluitvormingsproces. Dat komt doordat onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken worden bezien. De pensioensector moet nog een slag maken in diversiteit. Eerder zagen wij bij 3 fondsen hiervoor al 5 succesfactoren. De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid willen met een plan van aanpak diversiteit bevorderen.

De sector maakte diversiteitsafspraken in de Code Pensioenfondsen van de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie. Beide organisaties pakken het bevorderen van diversiteit nu verder op.

Diversiteit blijft achter
In het bestuur, het verantwoordingsorgaan (VO) of het belanghebbendenorgaan (BO) moet ten minste één vrouw en ten minste één persoon onder de 40 jaar zitten. Die doelen zijn nog lang niet bereikt. Van de pensioenfondsen heeft circa 40% geen vrouw in het bestuur en heeft circa 65% geen bestuurder jonger dan 40 jaar. De cijfers zijn voor het VO en het BO vergelijkbaar. Dat kwam uit de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Dat beeld schetste de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen begin dit jaar ook al.

Zorg als sector voor meer diversiteit
De Stichting van de Arbeid (STAR) en de Pensioenfederatie willen de diversiteit verder stimuleren. Ze zetten daarvoor een aantal stappen:

 • Gesprekken met pensioenfondsen over hoe de normen alsnog kunnen worden gehaald.
 • De Monitoringcommissie rapporteert voortaan ook jaarlijks over de invulling van vacatures in pensioenfondsbesturen, met onderscheid naar geslacht en leeftijd.
 • Er komen ‘goede voorbeelden’ van pensioenfondsen met een divers samengesteld bestuur.
 • De Code Pensioenfondsen wordt toegankelijker en beter toepasbaar gemaakt. Het intern toezicht krijgt een belangrijke rol bij de bevordering van de diversiteit.
 • Er is extra inzet van de voordragende organisaties en pensioenfondsen nodig om te voldoen aan de normen over een divers samengesteld pensioenfondsbestuur. Na de zomer komt er een aanbeveling met een meerjarig plan van aanpak.

Succesfactoren
Eerder zagen wij 5 succesfactoren die voor 3 fondsen diversiteit bevorderen. Het gaat om:

 1. 'Ga met alle kandidaten in gesprek'. Is een kandidaat (nog) niet geschikt voor een bestuursfunctie? Leg uit waarom en houd contact met hen.
 2. Laat kandidaten zeker een jaar als aspirant meedraaien. Geef hen de tijd om de materie eigen te maken en comfort te krijgen bij de functie.
 3. Wees vanaf de werving helder over beloning en tijdsbeslag van de bestuursfunctie; die zijn anders dan bij bijvoorbeeld een functie in een ouderraad van de school van je kind.
 4. Maak het werk van verantwoordingsorgaan en deelnemersraad meer zichtbaar.
 5. Besteed continue aandacht aan werving, niet alleen op het moment dat er een vacature is.

Elementen plan van aanpak bevorderen diversiteit
Natuurlijk zijn meer acties mogelijk. Daarmee zijn de Pensioenfederatie en de STAR aan het werk. U kunt denken aan:

 • Binnen het pensioenfonds wordt de regie voor diversiteit binnen de fondsorganen neergelegd bij een bestuurslid, bij voorkeur de voorzitter.
 • Het intern toezicht ziet er op toe dat dat benoemingen voldoen aan de profielschetsen en passen bij het diversiteitsbeleid.
 • De voordragende organisaties worden opgeroepen diversiteitsdoelen te betrekken bij nieuwe vacatures.
 • Het pensioenfonds stelt faciliteiten en opleidingen beschikbaar voor aspirant-leden.
 • Het fonds zorgt voor een vroegtijdige, brede verspreiding van het rooster van aftreden, zodat voordragende organisaties beter kunnen anticiperen op de gewenste diversiteit.
 • Het fonds meldt een voorziene vacature en het bijbehorende profiel ruim van tevoren bij de onderneming, voordragende organisaties of beroepsvereniging.
 • Profielschetsen en vacatures worden zo geformuleerd dat vrouwen en jongeren zich aangesproken voelen. De verspreidingskanalen richten zich op vrouwen en jongeren.
 • Bij gelijke geschiktheid geeft het fonds de voorkeur aan een vrouw of een jongere zolang diversiteit binnen het fondsorgaan nog niet goed is geborgd.

Aan de slag
Het diversiteitsbeleid van ieder pensioenfonds ligt onder een maatschappelijk vergrootglas. De Kamer blijft de ontwikkeling volgen in de verwachting dat resultaten niet uit zullen blijven. Minister Koolmees stelt dat de pensioensector zich ervan bewust is dat permanente aandacht en inzet nodig is om te zorgen voor geschikte besturen, die een afspiegeling zijn van de onderneming, bedrijfstak of beroepsgroep en die divers zijn samengesteld. Er worden binnen enkele jaren resultaten verwacht.

Lees de ervaringen van 3 fondsen die al wel voldoen aan de diversiteitsdoelen.

Leo Blom, juridisch beleidsadviseur