Dilemma: Moet de maximale zittingstermijn voor bestuursleden omlaag?

interessante uitleg

De naleving van de Code Pensioenfondsen gaat steeds beter. Maar er is ruimte voor verdere verbetering. De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen formuleert haar aandachtspunten scherper dan in eerdere rapportages. Zo verwacht de commissie 100% naleving van alle rapportagenormen. En diversiteit blijft een belangrijk aandachtspunt. Een ruime meerderheid van fondsen met een vacature maar zonder jongere of vrouw in het bestuur, benoemde een veertigplusser of man. Dilemma is daarom of de maximale zittingstermijn omlaag moet.

In het bestuursverslag over 2018 rapporteren de pensioenfondsen over naleving van de normen uit de Code Pensioenfondsen 2018.

Scherpere formuleringen
De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen (commissie) maakt duidelijk hoe de pensioenfondsen de normen uit de Code Pensioenfondsen naleven. Met de naleving van de code willen pensioenfondsen bijdragen aan herstel van vertrouwen. De commissie publiceerde haar vierde nalevingsrapportage, over het boekjaar 2017. En ze doet aanbevelingen voor het bestuursverslag over 2018. De commissie vindt dat pensioenfondsen genoeg tijd hebben gehad om te wennen aan de Code. Daarom formuleert de commissie haar aandachtspunten scherper dan in eerdere rapportages.

100% score bij rapportagenormen
Een pensioenfonds mag afwijken van de normen uit de Code Pensioenfondsen, als het bestuur dat uitlegt (‘pas toe of leg uit’). Een pensioenfonds legt afwijking van de norm uit in het bestuursverslag. Zo werkt het bij verreweg de meeste van de 65 normen. Dit ligt anders bij de 9 rapportagenormen. De commissie verwacht dat het pensioenfonds altijd rapporteert over naleving van de rapportagenormen. Van de pensioenfondsen deed 83% dat over 2017 en 77% over 2016. Er is dus vooruitgang. Maar over 2018 moet het 100% zijn.

38% fondsen heeft geen jonge bestuurder
Ook in deze nalevingsrapportages krijgt diversiteit weer veel aandacht. De meeste pensioenfondsen werken hier aan. Maar liefst 93% van de pensioenfondsen stelde een diversiteitsbeleid op en 87% van de fondsen licht de toepassing van dit beleid ook toe. Pensioenfondsen moeten ten minste één vrouw en ten minste één persoon onder de 40 jaar in het bestuur hebben. In 2017 had 64% van de pensioenfondsen een vrouw in het bestuur; in 2016 was dit nog 59%. En 38% van de fondsen had een jongere in het bestuur; in 2016 was dit ook 38%. Van alle pensioenfondsen had in 2017 28% alleen veertig plus mannen in het bestuur; in 2016 was dit nog 30%. Er is dus een kleine vooruitgang in toename van de diversiteit. Maar het benoemen van jongeren in het bestuur blijft meer achter dan het benoemen van vrouwen in het bestuur.

Effect nieuwe benoemingen valt tegen
Het diversiteitsbeleid van de meeste pensioenfondsen is dus niet erg effectief. Bij het benoemen van een nieuw bestuurslid heeft het pensioenfonds de kans om voor een jongere of vrouw te kiezen. Maar dat valt tegen. Van de fondsen zonder jongere in het bestuur die in 2017 een vacature hadden, benoemde 82% een veertigplusser. Van de fondsen zonder vrouw in het bestuur die in 2017 een vacature hadden, benoemde 73% een man.

Gemiste kans
De commissie vindt het een gemiste kans dat zoveel fondsen geen jongere of vrouw in het bestuur benoemen. Volgens de commissie verklaart dit mede het achterblijven bij het voldoen aan de eigen diversiteitsnormen. Pensioenfondsen profiteren daardoor onvoldoende van de voordelen van een divers samengesteld bestuur. Aandacht voor diversiteit blijft dus noodzakelijk. Het plan van aanpak ‘Bevordering diversiteit binnen pensioenfondsbesturen’ kan daarbij helpen.

Korter in het bestuur of profiteren van ervaring
Deze nalevingsrapportage bevat aanbevelingen om de naleving van de Code Pensioenfondsen te verbeteren. Bijvoorbeeld om alle processen rond integriteit transparant te maken en regelmatig te bespreken. En om rond diversiteit echte stappen te zetten. De commissie wil graag dat de zittingstermijn van bestuurders wordt verkort naar standaard twee termijnen van vier jaar. Het is nu drie termijnen van vier jaar. Dat geeft eerder vacatures en maakt eerder benoemen van een jongere of een vrouw in het bestuur mogelijk. Maar ervaring draagt ook bij aan de kwaliteit van het bestuur. Misschien is de verkorting van de maximale zittingstermijn daarom een goed idee voor alleen die fondsen die niet aan de diversiteitsnormen voldoen.

Bespreek de nalevingsrapportage
Deze nalevingsrapportage bevat ook goede praktijkvoorbeelden uit jaarverslagen over 2017 en uit rondetafelbijeenkomsten van pensioenfondsbestuurders. Zo kunnen pensioenfondsen inspiratie opdoen vanuit de ervaring van andere fondsen. Het is dan ook goed als het bestuur zelf de nalevingsrapportage doorneemt om te beoordelen waar het fonds verbeteringen kan aanbrengen. De 9 rapportagenormen verdienen daarbij bijzondere aandacht van de fondsen die nog niet over de naleving van al deze normen rapporteren.

Welke kansen ziet u?
De Monitoringcommissie doet scherpere aanbevelingen voor de 9 rapportagenormen. Waar ziet u kansen voor de sector? Mail met Leo Blom.

Leo Blom, juridisch beleidsadviseur