Communicatie voor pensioenbewustzijn

luisterend oor

Deelnemercommunicatie is gericht op het informeren van de deelnemer rondom het uitvoeren van zijn pensioenregeling. Daarmee geven we invulling aan wettelijke kaders en de zorgplicht. Hierin gaan we graag een stapje verder. Met als doel om tegelijkertijd het pensioenbewustzijn van de deelnemer te vergroten.

Niet alleen een kwestie van inhoud, maar ook van vorm en stijl
Deelnemercommunicatie is de gereguleerde informatievoorziening aan de deelnemer, zoals onder meer vastgelegd in de Wet pensioencommunicatie en in de richtlijnen van Pensioen 1-2-3 van de Pensioenfederatie. Dit is in de eerste plaats gericht op zorgplicht en maakt dan ook standaard deel uit van onze dienstverlening aan u. Denk aan de communicatie over life-events en wijzigingen in de pensioenregelingen.

Maar we willen meer doen dan alleen inhoudelijk correct informeren. Op zichzelf is dat immers niet voldoende - zo blijkt in de hele sector - om het lage pensioenbewustzijn van deelnemers te vergroten. En dat is wel onze ambitie. Daarom besteden we al heel lang extra aandacht aan de stijl en vorm waarin we onze informatie aanbieden. Met succes.

De stijl: Vertrouwd Communiceren
Centraal in onze informatiestijl staat het beleid Vertrouwd Communiceren, waarvoor Achmea al in 2013 de basis legde. Vertrouwd Communiceren (VC) geeft richtlijnen voor de toon, zinsbouw, woordkeus en tekstopbouw in schriftelijke communicatie, uitgaande van het laagdrempelige B1-niveau. Bij APS Pensioencommunicatie voegen we daar een persoonlijke dimensie aan toe, afgestemd op de individuele deelnemer. Daarnaast bieden we de informatie 'gelaagd' aan: in stapsgewijze verdiepingen. Het doel is dat de deelnemer op een aantrekkelijk en toegankelijke manier kan lezen hoe zijn pensioen zich ontwikkelt. En bovendien goed snapt of, wanneer, hoe en welke keuze hij kan maken. Want dat is wat steeds meer moderne regelingen van hem vragen. Bij APS zijn al onze mensen geschoold op VC-niveau, wat borg staat voor een consistent toegankelijke communicatiestijl via alle kanalen.

De vorm: inzet van technologie
Net zo belangrijk als de stijl is de vorm waarin we de informatie gieten. Digitale technieken spelen daarin een hoofdrol, en niet alleen omwille van de efficiencyvoordelen die ze voor iedereen opleveren. Onder meer gelaagde, dus begrijpelijker informatie komt in een digitale omgeving veel beter tot zijn recht dan offline. Al vroeg hebben we op digitale technieken ingezet en geïnnoveerd, en dat is ook het geval bij de ontwikkeling van het nieuwe portal voor de deelnemer. Dit portal staat centraal in de communicatie met de deelnemer. Het doel ervan is snel, gemakkelijk en permanent actueel inzicht en overzicht te geven. Daarnaast geeft het portal de deelnemer gebruiksvriendelijke instrumenten in handen om zijn pensioen bij te sturen, zoals dat in steeds meer regelingen mogelijk is.

Bewezen succes, maar meten blijft weten
De extra aandacht die we aan de deelnemercommunicatie geven, heeft zich in de praktijk volop bewezen. We zijn er zelfs een paar keer voor onderscheiden in de sector: door het succes waarmee we de deelnemer weten te betrekken bij zijn pensioen. Dat is precies wat we willen, maar ook graag uitbouwen. Aan de metingen die we in het verleden onder deelnemers en bestuurders gehouden hebben, geven we in de loop van het jaar dan ook een vervolg. Zodat we hun en uw bevinden kunnen verwerken in de ontwikkeling van het nieuwe portal.

Ruimte voor maatwerk
Het VC-beleid en de digitale technieken waarmee we de deelnemercommunicatie omringen, staan borg voor een hoge mate van efficiency. Maar zijn geen keurslijf! Klanten kunnen zowel in de communicatiestijl als in het communicatiekanaal hun eigen wensen naar voren brengen. Dat doen enkele klanten nu ook in de praktijk. Het bijbehorende maatwerk leveren we graag.

Meer weten?
Kortom, deelnemercommunicatie is een belangrijke opdracht, die we zeer zorgvuldig moeten uitvoeren, maar is meer dan alleen het plichtmatig uitvoeren van wetten en regels. Het is óók een mooie kans om bij de deelnemer meer begrip te kweken over zijn eigen pensioen en het pensioenbewustzijn te vergroten. Dit wordt in de sector gezien als een van de grootste uitdagingen. Wij pakken die uitdaging graag aan.

Lees meer over deelnemercommunicatie