De 3 belangrijkste zaken in het overleg met sociale partners

zakelijk overleg ronde tafel

Als sociale partners straks naar aanleiding van een pensioenakkoord een nieuwe pensioenregeling afspreken. Of met een nieuw premiebudget komen. Dan geven ze het pensioenfonds een opdracht. Wat moet het pensioenfondsbestuur doen bij het aanvaarden van die opdracht? Pensioenfondsen zijn immers verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling en voor het vaststellen van een (kostendekkende) premie. Wij zien 3 belangrijke zaken om in gesprekken met sociale partners over een nieuwe opdracht in gedachten te houden.

 1. 1. Denk goed na over je eigen doelstellingen
  Het startpunt voor het pensioenfonds is om de eigen doelstellingen helder te hebben. Het pensioenfonds moet namelijk een ‘mission statement’ vastleggen. Dat wil zeggen een missie, visie en strategie bepalen. Anders gezegd: doelstellingen en beleidsuitgangspunten formuleren. Dat staat in de wet én in de Code pensioenfondsen. De bedoeling hiervan is dat iedereen die bij de besturing van het pensioenfonds betrokken is, eenduidig kan handelen. De doelstellingen, inclusief de risicohouding, zijn immers steeds helder. Daaraan moet je vervolgens alles toetsen. De plannen en opdrachten van sociale partners. Maar ook de opdrachtaanvaarding zelf en de besluitvorming, verantwoording, advies en toezicht tijdens de uitvoering. Het bestuur gaat ook periodiek na of de doelstellingen worden gehaald. Zo niet, dan wordt het beleid bijgestuurd. Alles kan langs dezelfde meetlat van expliciet geformuleerde gezamenlijke doelstellingen en (beleids)uitgangspunten worden gelegd. Kortom, het gaat om het formuleren van een algemeen beleidskader. Dat kader moet recht doen aan de wettelijke vereisten die voor pensioenfondsen gelden. En aan de wijze waarop het pensioenfonds de regeling wil uitvoeren.

 2. 2. Stem af met overige organen pensioenfonds
  Het bestuur stemt de doelstellingen en beleidsuitgangspunten af met de overige organen van het pensioenfonds. Welke organen dat zijn, is afhankelijk van het bestuursmodel van het pensioenfonds. Bij medezeggenschap gaat het om het verantwoordings- of om het belanghebbendenorgaan. Voor intern toezicht gaat het om de raad van toezicht. Een visitatiecommissie is immers geen orgaan van het pensioenfonds. Bij een ‘one tier board’ of gemengd bestuursmodel, zitten bestuur en intern toezicht in één bestuur. In dat geval moet het voltallige bestuur de doelstellingen en beleidsuitgangspunten van het pensioenfonds onderschrijven.

  Het bestuur moet de doelstellingen en beleidsuitgangspunten in of na overleg met de overige organen vastleggen. Alle organen van het pensioenfonds moeten de doelstellingen en beleidsuitgangspunten vervolgens gebruiken bij:

  • de toetsing van de opdracht van sociale partners
  • de besluitvorming
  • de verantwoording
  • de advisering
  • het toezicht binnen het pensioenfonds

 3. 3. Vraag duidelijkheid aan sociale partners
  Het pensioenfonds is verplicht om bij sociale partners of de beroepsvereniging zo veel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Het gaat dan om de doelstellingen, het ambitieniveau van de toeslagverlening en om de risicohouding. Wat ligt er ten grondslag aan de pensioenregeling(en) die als opdracht in uitvoering aan het pensioenfonds wordt geven?

De checklist compleet
We vullen de checklist van 3 essentiële zaken voor het pensioenfonds aan met 2 adviezen. Ten eerste leg alles formeel vast. Ten tweede de toets van de opdrachtaanvaarding aan de doelstellingen en beleidsuitgangspunten. Deze toets geldt voor het pensioenfonds als geheel én geldt voor de relevante beleidsgebieden governance, evenwichtige belangenbehartiging en uitvoering.

Doelstellingen vormen de basis van het pensioenfonds
Het formuleren van doelstellingen en beleidsuitgangspunten vormt de basis van het pensioenfonds. Deze moet het bestuur afstemmen met de organen van het pensioenfonds. En vastleggen. Afstemming of liever nog samenwerking met sociale partners is essentieel. Hierbij moeten sociale partners en pensioenfondsen, als uitvoerders van de pensioenregeling, ieder hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Zo matchen de doelstellingen van het pensioenfonds voor de uitvoering van de pensioenregeling bij voorkeur zo veel als mogelijk met de doelstellingen die sociale partners met de pensioenregeling willen bereiken. Heel belangrijk nu het pensioenstelsel in beweging is. Ook de onderliggende parameters hebben effect op beleid en premie. Daarover verwachten we binnenkort een nieuw advies van de Commissie Parameters.

Samenwerking
Het is heel belangrijk om de wettelijke vereisten aan het pensioenfonds helder te hebben. Wat is er volgens u nog meer nodig voor een goede samenwerking met sociale partners? Mail met Richt Thien.

Richt Thien, pensioenjurist