De tijdlijnen rond het pensioenakkoord in kaart

zakelijk overleg ronde tafel

Sinds 18 juni is er een definitief pensioenakkoord. Het vroegste moment waarop de implementatie van het nieuwe stelsel start is 2022. Tussendoor zijn er allerlei relevante momenten. Zoals de versoepeling van de huidige kortingsregels van het FTK. En de langzamere stijging van de AOW-leeftijd. En daarnaast kwam op 11 juni de commissie parameters met een nieuw advies. De nieuwe parameters gaan in werking in 2020, dus voordat het nieuwe stelsel er is. We zetten de tijdlijnen op een rij. Zo weet u wanneer u het op de pensioenfondsagenda heeft staan.

Stuurgroep werkt hoofdlijnen pensioenakkoord uit
Het pensioenakkoord is een akkoord op hoofdlijnen. Dat betekent dat er veel nog moet worden uitgewerkt. Een stuurgroep van kabinet en sociale partners gaat aan de slag met de uitwerking en heeft daarvoor tot eind 2020. Pensioenuitvoerders, toezichthouders en onafhankelijke externe deskundigen worden erbij betrokken. In het najaar van 2019 informeert de minister de Tweede Kamer over de voortgang van de uitwerking. Eind 2020 is het moment dat sociale partners en het kabinet beoordelen of de afgesproken doelen kunnen worden gehaald. Of dat dit op een andere wijze moet. In 2021 volgt dan de invulling van het wettelijk kader rond nieuwe pensioencontracten. Vanaf 2022 is de start van de implementatie van het nieuwe stelsel. Dat kan een aantal jaren gaan duren.

Vanaf 2020 stijgt de AOW-leeftijd minder snel
De Eerste Kamer nam de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd op 2 juli 2019 aan. Daardoor wijzigt de AOW-leeftijd van 2020 tot 2024 zo:

2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden
2022 66 jaar en 7 maanden
2023 66 jaar en 10 maanden
2024 (was 2021) 67 jaar

Daarna komt er een andere koppeling aan de stijging van de levensverwachting. Voor elk jaar dat gemiddeld langer wordt geleefd, gaat de AOW 8 maanden later in. Nu is dat 1 jaar later.

Versoepeling FTK-regels
Bij de huidige regels moeten pensioenfondsen bij een langdurig tekort, korten tot een dekkingsgraad van 104,3%. In het pensioenakkoord is afgesproken dat deze regel versoepeld wordt. Pensioenfondsen zouden dan nog maar hoeven te korten tot een dekkingsgraad van 100%. Minister Koolmees komt in het najaar met een uitwerking.

In 2020: de nieuwe parameters
Het advies van de commissie parameters werd vlak na het bereiken van het principe pensioenakkoord openbaar. De commissie heeft gekeken naar de maximale verwachte rendementen. Hun inschatting is dat de toekomstige rendementen lager zijn dan in hun advies van 5 jaar geleden. De nieuwe parameters gelden vanaf 2020. In 2021 komt daar een nieuwe UFR, de rente voor lange looptijden bij. Door de nieuwe parameters en UFR gaan de dekkingsgraden omlaag en de kostendekkende premies omhoog. Fondsen hoeven overigens voor hun premie in 2020 nog niet te rekenen met de nieuwe parameters.

4 juni 2019 Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel (op hoofdlijnen)
18 juni 2019 Pensioenakkoord definitief
Najaar 2019 Minister informeert Tweede Kamer over voortgang uitwerking
Najaar 2019Versoepeling huidige kortingsregels FTK
2020 Nieuwe parameters gaan gelden
Vanaf 2020 AOW-leeftijd stijgt minder snel
Eind 2020 Afronding uitwerking door stuurgroep van 2 pensioencontracten
Noodrem? Kabinet en sociale partners beoordelen of de afgesproken doelen kunnen worden gehaald. Of dat dit op een andere wijze moet.
2021 Invulling wettelijk kader nieuwe pensioencontracten
2021 Nieuwe UFR gaat gelden
2022 Afgerond wettelijk kader; start overleg op decentraal niveau
2022-???? Implementatieperiode