Tijdlijn tot aan het nieuwe pensioenstelsel

kan ik vandaag al met pensioen

Met het akkoord van het FNV ledenparlement is er groen licht voor het nieuwe pensioenstelsel. Alle pensioenregelingen moeten uiterlijk op 1 januari 2026 aangepast zijn. Hoe ziet de weg er naar toe er uit? Er komt een transitieperiode van vier jaar (2022 – 2026) voor de besluitvorming en implementatie. Partijen bij de pensioenregeling én pensioenfondsen moeten op tijd bepaalde mijlpalen halen. Hoeveel ruimte komt er voor extra solidariteit voor niet-verplichtgestelde pensioenfondsen? Besluitvorming is pas mogelijk als alle wettelijke details bekend zijn. En dat is eind 2021 het geval. We geven u een tijdlijn en een overzicht van wie wanneer aan zet is.

In de zomer is draagvlak voor de uitwerking van het pensioenakkoord bekend
Ruim twee derde van de leden van het FNV Ledenparlement stemde op 4 juli in met de uitwerking van het pensioenakkoord in de hoofdlijnennotitie. We verwachten dat ook een politieke meerderheid de uitwerking steunt. Dat is het geval als naast coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie oppositiepartijen PvdA en GroenLinks de uitwerking steunen. Vorig jaar was dat het geval met het pensioenakkoord. Binnenkort wordt duidelijk in een debat in de Tweede Kamer of ook de hoofdlijnennotitie de steun van de Kamer krijgt.

Het parlement behandelt Wetsvoorstel vernieuwing pensioenstelsel in 2021
De komende periode werkt het ministerie van SZW de details uit in het Wetsvoorstel vernieuwing pensioenstelsel. De transitie naar een nieuw pensioenstelsel is een mega operatie. Alle betrokken partijen moeten voldoende tijd hebben om hun rol te spelen. Om de overgang naar het nieuwe stelsel op tijd af te kunnen ronden, komt in de wet te staan wie wanneer bepaalde mijlpalen gehaald moet hebben. Eerder mag ook. Dit is de beoogde planning.

1 januari 2022Wet vernieuwing pensioenstelsel van kracht
1 juli 2023Concept besluit over de nieuwe pensioenregeling, compensatie en invaren door sociale partners, werkgever of beroepspensioenvereniging
1 januari 2024Besluit over de nieuwe pensioenregeling, compensatie en invaren door sociale partners, werkgever of beroepspensioenvereniging => transitieplan vastgesteld
1 april 2024Pensioenfonds informeert DNB over de nieuwe pensioenregeling
1 juli 2024Pensioenfonds stelt implementatie- en communicatieplan vast
1 januari 2026Uiterste transitiemoment
1 januari 2036Einde compensatieperiode

Wetsvoorstellen over AOW en bedrag ineens
Het Wetsvoorstel koppeling AOW-leeftijd ging 8 juli naar de Tweede Kamer. Er komt een minder strenge koppeling van de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd aan de stijging van de levensverwachting. Het Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen gaat begin september naar de Tweede Kamer. Dat maakt eerder stoppen met werken mogelijk. En het introduceert een wettelijk recht om bij pensionering maximaal 10% van de waarde van het pensioen als eenmalig bedrag op te nemen. Beide wetsvoorstellen hebben haast. Ze moeten namelijk 1 januari 2021 in werking treden. Het opnemen van een bedrag ineens bij pensionering is mogelijk vanaf 1 januari 2022.

Kortingen van tafel?
De huidige regels gelden nog tot de overstap op een nieuwe regeling. Minister Koolmees heeft toegezegd de vrijstellingsregeling voor het korten van pensioenen die eind 2019 is toegepast, ook eind 2020 in te zetten. Er is namelijk volgens minister Koolmees sprake van een zeer uitzonderlijke economische situatie. Pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven 90% hoeven de pensioenen in 2021 niet te verlagen. De dekkingsgraad op 31 december van dit jaar is bepalend.

Tweede Kamer stelde 211 vragen …
Minister Koolmees informeerde de Tweede Kamer op 6 juli over de stand van zaken van alle maatregelen die in het pensioenakkoord zijn afgesproken. Op 22 juni stuurde hij de hoofdlijnennotitie al. Over de uitwerking van het pensioenakkoord in de hoofdlijnennotitie stelde de Commissie SZW uit de Tweede Kamer maar liefst 211 vragen! Over solidariteit in het nieuwe contract, invaren, compensatie en Europeesrechtelijke houdbaarheid. Bijna alle onderwerpen worden wel geraakt.

… maar vergat gelijk speelveld niet-verplichtgestelde fondsen
Opvallend is dat de Tweede Kamer geen vragen stelt over de mogelijkheid om aan de verbeterde premieregeling aanvullende risicodeling toe te voegen. De Kamer houdt op dinsdag 14 juli een debat over de hoofdlijnennotitie. In de tweede week van het zomerreces. Het kabinet moet de vragen vóór dit debat hebben beantwoord. Het lijkt ons goed dat er tijdens het debat ook aandacht is voor extra risicodeling bij de verbeterde premieregeling. In de brief van minister Koolmees van 6 juli staat namelijk dat risicodeling tussen generaties tot betere resultaten leidt.

Door Leo Blom, juridisch beleidsadviseur