5 aandachtspunten Tweede Kamer bij pensioenakkoord

baardige man met bril en laptop

De Tweede Kamer debatteerde 14 juli uitgebreid over het pensioenakkoord. Een ruime meerderheid van 101 Kamerleden steunt de uitwerking van het pensioenakkoord. Dit is een goede basis voor de verdere uitwerking in wetgeving. De Kamer diende in het debat maar liefst 17 moties in. Daarvan werden er 5 aangenomen. Het ging over de subsidieregeling zware beroepen, werknemers zonder pensioen, de wachttijd bij de start van pensioen, een uniforme partnerdefinitie en het monitoren van het bereiken van de doelen van het pensioenakkoord.

Steun voor het pensioenakkoord breder dan de coalitie
Naast de 4 coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie steunen de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SGP de uitwerking van het pensioenakkoord. De Kamer nam 5 moties aan. Wat vraagt de Tweede Kamer hierin aan de regering?

1. Start de subsidieregeling zware beroepen op 1 januari 2021
Werkgevers die een uitkering voor vervroegd uittreden geven, betalen daar 52% belasting over. Dit is een fiscale boete op eerder uittreden. Deze boete vervalt per 1 januari 2021 voor een periode van 5 jaar. Maar de afgesproken subsidie voor eerder stoppen, komt er pas per 1 juni 2021. Wat de Kamer betreft moet dat 1 januari 2021 worden.

2. Snellere start pensioenopbouw voor flexwerkers en jongeren
Voordat pensioenopbouw start, is een wachttijd van 2 maanden mogelijk. Iemand is al wel in dienst, maar bouwt nog geen pensioen op. Een wachttijd komt weinig voor. Maar in de uitzendsector geldt wel een wachttijd. En die is ook langer: 6 maanden. De Tweede Kamer constateert dat veel flexwerkers en vooral jongeren mede hierdoor weinig tot geen pensioen opbouwen. De Kamer wil de wachttijd voor alle pensioenen verder verkorten.

3. Geef periodiek informatie aan de Kamer over bereiken doelen pensioenakkoord
Kabinet en sociale partners blijven met elkaar in overleg. Ze volgen namelijk de verdere uitwerking van het pensioenakkoord in wetgeving. En de implementatie van de herziening van het pensioenstelsel. Partijen monitoren hoe de afgesproken doelen uit het pensioenakkoord worden bereikt. Bijvoorbeeld een pensioen van 80% van het gemiddeld loon na 42 jaar werken. De Tweede Kamer wil periodiek informatie over het bereiken van de doelen.

4. Vraag de Stichting van de Arbeid de witte vlek te blijven monitoren
Niet alle werknemers bouwen pensioen op. Werknemers zonder pensioen vormen samen de witte vlek. Kabinet en Kamer vinden de omvang van de witte vlek van 9% à 10% zorgelijk. De Stichting van de Arbeid stelt 22 maatregelen voor om de witte vlek te verkleinen. De Tweede Kamer wil extra maatregelen als de witte vlek in 2024 geen dalende trend vertoont.

5. Werk zo snel mogelijk met dezelfde partnerdefinitie
Het partnerbegrip voor ongehuwde, niet-geregistreerde partners is niet in alle pensioenregelingen hetzelfde. Dat kan tot teleurstellingen leiden. De Tweede Kamer vroeg hier al eerder aandacht voor. Minister Koolmees kondigde als oplossing een uniforme wettelijke partnerdefinitie aan. Dat geeft duidelijkheid. De Kamer wil die uniforme definitie zo snel mogelijk. Minister Koolmees gaat dat regelen per 1 januari 2022.

Tijdlijn: wetsvoorstel eind 2020 naar Kamer
Het ministerie van SZW gaat voortvarend aan de slag met het Wetsvoorstel vernieuwing pensioenstelsel. Daarin komen de details van de pensioencontracten. In het najaar komt daar een internetconsultatie over. Daarna gaat het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State. Eind van het jaar gaat het naar de Tweede Kamer.

SZW betrekt de Pensioenfederatie bij de verdere uitwerking
De Pensioenfederatie betrekt de onderzoeksgroepen financieel, juridisch/fiscaal, communicatie en uitvoering hierbij. Ook Achmea Pensioenservices is bij de onderzoeksgroepen betrokken. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Door Leo Blom, juridisch beleidsadviseur