Defined Contribution (DC)

Tijden zijn veranderd en pensioenfondsen staan voor uitdagingen waarop een ander antwoord nodig is. Aanpassing van de DB-regeling is een optie, maar vaak is een DC-regeling een uitstekend alternatief.

Het verschil tussen DC of DB
DC staat voor Defined Contribution. Bij de ‘beschikbare premieregeling’ of ‘premieovereenkomst’ is de hoogte van de pensioenuitkering afhankelijk van de betaalde premie en de daarmee behaalde beleggingsopbrengsten. Pas bij pensioneren wordt de hoogte van de pensioenuitkering vastgesteld. Deelnemers kunnen kiezen tussen een vaste (stabiele) of variabele uitkering. Bij een DB-regeling (Defined Benefit) oftewel een ‘uitkeringsovereenkomst’ staat de hoogte van de pensioenuitkering vast en kan de hoogte van de benodigde pensioenpremies variëren.

Persoonlijker en flexibeler
Door de mogelijkheid van een hogere premiestaffel (op basis van een marktrente) en het variabel pensioen, kan een DC-regeling een goed alternatief zijn voor de DB-regeling. Een DC-regeling biedt de deelnemer veel flexibiliteit, zowel bij beleggen als in de keuzemogelijkheden voor pensioenuitkering, waardoor pensioen(opbouw) persoonlijker wordt. Het kan ook passen bij de ontwikkelingen rondom het pensioenstelsel naar meer individuele pensioenpotjes.

DC-regeling bij Achmea Pensioenservices
Wij hebben alles voorhanden voor een soepele en innovatieve DC-regeling: uitvoering, vermogensbeheer én advies. Per onderdeel bieden we een oplossing die past bij uw specifieke situatie. Door de nauwe samenwerking met Achmea Investment Management kunnen we administratie, communicatie en vermogensbeheer efficiënt en op maat inrichten. We kunnen u adviseren over bijvoorbeeld de samenstelling van uw pensioenregeling, de financiële opzet binnen het pensioenfonds en diverse juridische zaken.

Achmea Investment Management is onze partner

Samen met Achmea Investment Management (Achmea IM) hebben wij onze DC-oplossing ontwikkeld. Achmea IM helpt al meer dan 60 jaar pensioenfondsen bij het behalen van hun beleggingsdoelen. Met een beheerd vermogen van ruim  120 miljard zijn zij een van de grootste Nederlandse vermogensbeheerders. Achmea IM biedt fiduciair management en vermogensbeheer en heeft toegang tot alle oplossingen voor vermogensbeheer in de markt. Lees meer op achmeainvestmentmanagement.nl.


Onze unieke tool voor DC: de Beleggingsbalans
Wij bieden een unieke oplossing waarmee deelnemers eenvoudig hun risicobereidheid kunnen bepalen. Samen met Netspar, de Erasmus Universiteit en onze eerste DC-klanten is een tool ontwikkeld voor een heldere en doeltreffende digitale uitvraag van de risicohouding van deelnemers: de Beleggingsbalans. Met behulp van deze tool krijgt de deelnemer op begrijpelijke wijze inzicht in de samenhang tussen risico en rendement, veel beter dan met de traditionele profielmeting middels een vragenlijst.

Bij life cycle beleggen wordt het beleggingsrisico afgebouwd naarmate de pensioendatum nadert. De life cycle houdt rekening met de leeftijd van de deelnemer. In de periode naar de pensioendatum wordt het risico langzaam afgebouwd. De snelheid waarmee en de hoogte van het risico dat overblijft kan per life cycle verschillen. Hierdoor is het mogelijk verschillende life cycles te bieden voor verschillende risicohoudingen. Met behulp van de beleggingsbalans krijgt de deelnemer een beter beeld welke life cycle past bij zijn risicohouding. In de praktijk blijft een deelnemer vaak wel dezelfde life cycle volgen (als zijn risicohouding niet verandert). We noemen dit daarom ook wel ‘statisch’ life cycle beleggen.

Innovatief: persoonlijke situatie meenemen bij beleggen
Naast ‘statisch’ beleggen bieden wij ook de mogelijkheid van dynamisch beleggen. Hierbij wordt naast de leeftijd ook rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de deelnemer op verschillende momenten in zijn of haar leven zoals de hoogte van het salaris, pensioen dat ergens anders is opgebouwd of zijn of haar risicobereidheid. Dit dynamische beleggen heet ‘Automatisch Sturen’.

Automatisch Sturen
Als de deelnemer zijn risicobereidheid heeft bepaald, wordt maandelijks automatisch de beleggingsmix geselecteerd die daar het beste bij aansluit. Daarbij houden we ook rekening met wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden van de deelnemer als gevolg van bepaalde gebeurtenissen, zoals uitdiensttreding, waardeoverdracht, scheiding of een onverwachte carrièresprong, maar ook met wijzigingen in de economie. Zo nodig wordt de beleggingsmix automatisch aangepast voor het best passende pensioenresultaat van de deelnemer.

Kans op meer pensioen met Doorbeleggen
Met ‘Doorbeleggen’ kan de deelnemer in plaats van het aankopen van een vaste uitkering op de pensioendatum, na zijn pensioendatum ook blijven beleggen. Zo krijgt hij meer invloed op zijn pensioenkapitaal. En hij maakt een aanzienlijke kans op een hogere pensioenuitkering. Elk jaar wordt de pensioenuitkering van de deelnemer opnieuw vastgesteld op basis van de beleggingsresultaten. Deze variabele pensioenuitkering is niet zonder risico, maar uit studies blijkt dat doorbeleggen leidt tot een uitkering oplopend tot 15% hoger dan wanneer voor een vaste uitkering wordt gekozen.

Wilt u meer weten over DC?
Lieke Werner, staat u graag te woord: via telefoon (06 82 52 50 27) of e-mail.

Paper doorbeleggen DC-regelingen (pdf)

Doorbeleggen voor DC-regelingen

Actuaris Lieke Werner over Collectieve Variabele Uitkering (pdf)

Lieke Werner