Pensioenakkoord

Goed dat er een akkoord is over een nieuw pensioenstelsel en dat er een breed draagvlak voor is. Door de veranderende arbeidsmarkt, de aanhoudende lage marktrente en de hogere levensverwachting zijn aanpassingen echt nodig. Het akkoord is veelomvattend. Het gaat over het gehele inkomen na pensionering, inclusief AOW.

The devil is in the details
Duidelijk is dat er nieuwe pensioencontracten met minder zekerheid komen. En een ander fiscaal kader. Ook de subsidie van jong naar oud (‘doorsneesystematiek’) verdwijnt. Maar voor pensioenfondsen moeten de details nog worden uitgewerkt. Een stuurgroep met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en overheid gaat er tot eind 2020 mee aan de slag. Zij werken de afspraken voor de tweede pijler verder uit. Hoe komt het nieuwe contract er precies uit te zien? Hoe kunnen fondsen de deelnemers compenseren die nadeel ondervinden van de nieuwe verdeelregels? Hoe gaan pensioenfondsen om met de nieuwe, zachtere contracten. Hoe ga je om met korten en indexeren? Hier komen de echt ingewikkelde vragen op tafel en er moet onderhandeld worden over cruciale details, want 'the devil is in the details'.

Evenwichtig, solidair én uitvoerbaar
De onderhandelingen tot aan het akkoord duurden bijna een decennium. De overgang naar een nieuw stelsel is een immense opgave voor de sector. De uitwerking en invoering zal ook zeker een aantal jaren duren. Het nieuwe contract moet evenwichtig en solidair zijn. Maar minstens zo belangrijk is de uitvoerbaarheid van het contract. Onze oproep is daarom ook om bij de uitwerking op eenvoud en uitvoerbaarheid te letten en niet in de valkuil van complexiteit te stappen. Eenvoud bespaart kosten en dat komt uiteindelijk ten goede aan het pensioenresultaat van de deelnemer.

Nauwe samenwerking
Er komt een intensieve periode aan waarin sociale partners/beroepsvereniging, pensioenfondsbestuur en uitvoeringsorganisatie gaan samenwerken. Achmea Pensioenservices kan de impact van het akkoord voor fondsen goed in kaart brengen. Bovendien hebben we met een aantal onderdelen van het nieuwe contract al praktijkervaring. Zo voeren we 'onzuivere' beschikbare premieregelingen uit en zijn we ook al een aantal jaar de uitvoeringsorganisatie achter de collectieve variant van de Wet Verbeterde Premieregeling. Fondsen werken bij deze variant met jaarlijkse resultaatdeling via een gesloten spreidingsmechanisme. Juist dat gesloten spreidingsmechanisme staat in de plannen van het nieuwe contract. We staan dus, samen met onze klanten, in een goede startpositie.

Achmea Pensioenservices heeft een goede startpositie
De afgelopen jaren hebben wij al ervaren wat de impact is van een aantal van de elementen die nu in het pensioenakkoord staan. Met name op uitvoeringsprocessen en op communicatie. Daardoor staan we al met één been in de nieuwe pensioenwereld, waarbij het systeem van uitkeringsregelingen grotendeels is verdwenen. Dat heeft een enorm effect op de bedrijfsvoering en op de benodigde kennis van medewerkers.

Samen naar een uitvoerbaar en kostenefficiënter stelsel
Het is belangrijk om samen op te trekken. Zo kunnen we de nieuwe wereld vormgeven. Het doel is om een robuust, toekomstbestendig en uitvoerbaar stelsel neer te zetten en daarbij zetten wij graag onze kennis en ervaring in. We nodigen pensioenfondsbestuurders van harte uit om samen met ons te kijken naar nieuwe pensioenregelingen en de impact ervan op deelnemers. Daarnaast roepen we de politiek op om de ervaringen van uitvoeringorganisaties mee te nemen in de verdere uitwerking. Wij staan voor een uitvoerbaar en kostenefficiënter stelsel. Onze stem willen we niet verloren laten gaan

Op 4 juni 2019 sloten werkgevers, werknemers en het kabinet een principeakkoord over een nieuw pensioenstelsel. Daarna stemden vakbondsleden over het pensioenakkoord.

Pensioen plus AOW, zware beroepen en zzp'ers
Het pensioenakkoord is breder dan alleen het pensioen dat werknemers via pensioenfondsen opbouwen. Het is een totaalpakket, waarin ook AOW-leeftijd, eerder stoppen met werken en pensioen voor zzp'ers aan bod komen.

De hoofdlijnen:

  • Langzamere stijging van de AOW-leeftijd
  • Overstap naar leeftijdsafhankelijke opbouw
  • Nieuw pensioencontract
  • Meer mogelijkheden om eerder te stoppen met werken
  • Een zzp'er kan gemakkelijker aansluiten bij pensioenfonds.

Impact op pensioenfondsen is groot en niet alles is al duidelijk
De komende tijd wordt nog veel uitgewerkt. Een stuurgroep van kabinet en sociale partners gaat tot eind 2020 vooral aan de slag met zaken die pensioenfondsen raken. De verwachting is dat de nieuwe regels voor pensioen gaan gelden vanaf 1 januari 2022 en voor de AOW per 1 januari 2020. Duidelijk is al wel dat de impact voor pensioenfondsen enorm is.

Regelmatig plaatsen wij op deze website artikelen en informatie over het pensioenakkoord. Wilt u niets missen over pensioen? Volg ons op LinkedIn of blijf op de hoogte van de laatste pensioenontwikkelingen en onze pensioenkennis.

Wilt u meer weten over het pensioenakkoord?
Lieke Haijemaije, beleidsadviseur, staat u graag te woord via telefoonnummer 06 13 62 59 51 of e-mail.

Publicaties over het pensioenakkoord:

opa-kleindochter-papier-tablet