Format UPO en Pensioen 1-2-3 loslaten of juist niet?

jongedame op smartphone

De vernieuwing van de pensioencommunicatie geldt meteen bij de start van het nieuwe pensioenstelsel. Pensioenfondsen moeten daar dus klaar voor staan. Wat zijn de gevolgen voor de huidige communicatiemiddelen? Kiest u voor een ander format voor het UPO en voor Pensioen 1-2-3? Of is dat juist niet handig? Hoe zet u als pensioenfonds deelnemers aan tot relevante actie? En hoe houdt u rekening met de wensen van de deelnemer?

Informatie die aansluit bij de doelgroep
Het huidige format voor het UPO en voor Pensioen 1-2-3 maakt geen onderscheid naar doelgroepen. Maar pensioeninformatie moet wel beter aansluiten op de doelgroepen van het pensioenfonds. Daarom vervalt het verplichte format voor het UPO en voor Pensioen 1-2-3. De informatie die pensioenfondsen verstrekken moet aanzetten tot relevante actie. Dit kwam uit de evaluatie van de Wet pensioencommunicatie. Deze uitkomsten worden meegenomen in de Wet toekomst pensioenen. Maar het verplichte format heeft ook voordelen. Een pensioenfonds kan een nieuw format overwegen als dat meerwaarde heeft. Stimuleert een nieuw format de deelnemer bijvoorbeeld om te checken of er later voldoende pensioen is? Het pensioenfonds kan wijzen op rekentools voor 'inkomen voor later'.

Digitaal informeren is uitgangspunt, maar wensen van deelnemers zijn bepalend
Pensioenfondsen kunnen straks op meer manieren informeren. Nu gaat dat elektronisch of schriftelijk. Straks kan een pensioenfonds ook informatie via een persoonlijke website (een Mijn-omgeving) verstrekken. Daarbij krijgt de deelnemer per e-mail bericht dat er nieuwe of gewijzigde informatie op de persoonlijke website staat.

Het pensioenfonds informeert op de manier waarop de (gewezen) deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde dat wil. Als niet bekend is wat de deelnemer wil, wordt de informatie elektronisch verstrekt. Dat maakt het voor pensioenfondsen mogelijk om digitaal informeren de standaard te maken. Maar als het e-mailadres niet bekend is, informeert het pensioenfonds alsnog schriftelijk.

Toeslagverlening verdwijnt in nieuwe stelsel
Op dit moment voeren de meeste pensioenfondsen een uitkeringsovereenkomst uit. Het pensioenfonds informeert over pensioenaanspraken. En over eventuele toeslagverlening en verlaging van aanspraken. Maar deze informatie komt niet terug in het nieuwe stelsel. Daar bestaan alleen nog premieovereenkomsten. In het UPO staan dan nog steeds de reglementair te bereiken pensioenaanspraken. Maar dat is dan een indicatie van de hoogte van de periodieke uitkeringen op de pensioendatum. Het verwacht pensioen zien deelnemers nog steeds in 3 scenario’s.

Meer informatie over de premie
Daarnaast gaan pensioenfondsen informeren over de premie. Welk deel daarvan gaat naar het eigen pensioenvermogen en welk deel naar de eventuele solidariteitsreserve? Wat is de toe- of afname van het vermogen? Wat zijn de stortingen en onttrekkingen en de toedeling van resultaten? De specifieke invulling hiervan staat straks in de lagere regelgeving. Voor pensioenfondsen met een uitkeringsovereenkomst is dit pas aan de orde bij overstap op een premieregeling.

Denk alvast na over nieuwe regels
Pensioenfondsen en sociale partners of de beroepspensioenvereniging hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de transitie naar een nieuw pensioencontract. Voor pensioencommunicatie zijn pensioenfondsen primair verantwoordelijk. Pensioenfondsen doen er goed aan om dit jaar na te denken over modernisering van het communicatiebeleid. Kan het pensioenfonds zijn deelnemers op een betere manier aanzetten tot relevante actie? Er is dus werk aan de winkel.

Auteur: Leo Blom, juridisch beleidsadviseur

Lees ook ons eerder verschenen artikel
Daarin duiken wij in de effecten van de nieuwe regels voor pensioencommunicatie op keuzebegeleiding.

Nieuwe open norm voor keuzebegeleiding door pensioenfondsen