Geef DNB feedback op details nieuw stelsel

De wetgeving voor het nieuwe pensioenstelsel is nog in de conceptfase. Wat is desondanks voor u essentieel dat in (lagere) wetgeving wordt uitgewerkt? Dat vragen toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan pensioenfondsen. Zij sturen u binnenkort een vragenlijst over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Naast vragen over de regievoering, staan de toezichthouders open voor feedback en verbetering. Achmea Pensioenservices adviseert u om uw input te geven. Juist omdat in de lagere regelgeving straks essentiële details staan, die van grote invloed zijn op de uitvoering.

Lagere regelgeving is heel relevant
De hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel staan in de consultatieversie van het wetsvoorstel toekomst pensioenen. DNB vraagt wat voor u essentieel is dat in (lagere) wetgeving wordt uitgewerkt. De lagere regelgeving is inderdaad heel relevant. In de consultatieversie van het wetsvoorstel staat maar liefst 15 keer dat in lagere regelgeving nadere regels worden gesteld of kunnen worden gesteld. De details zijn cruciaal voor een goede uitvoerbaarheid, beheersbaarheid en uitlegbaarheid. En dat vindt Achmea Pensioenservices van groot belang. Daarnaast vinden we een gelijke toegang voor alle soorten pensioenfondsen tot alle elementen van de nieuwe regelingen, heel belangrijk.

Niet alles dichtregelen
DNB geeft aan dat pensioenfondsbestuurders om meer guidance vragen voor bijvoorbeeld de open norm evenwichtige belangenbehartiging. Wij denken dat het belangrijk is dat regelgeving niet te veel ‘dicht regelt’. Te veel voorschriften maken pensioenfondsen namelijk weerloos bij echt onvoorziene gebeurtenissen. Onvoorziene gebeurtenissen vormen een risico. En die kunnen toch grote consequenties hebben. Het bestuur moet mogelijkheden hebben om daarop adequaat te reageren. Minder regels en guidance is dan juist beter.

Wel graag helderheid over rekenregels en inhoud documenten
Achmea Pensioenservices vindt drie categorieën in de lagere regelgeving heel relevant, namelijk: - Rekenregels nieuwe contractvormen: toedelingsregels, solidariteitsreserve - Rekenregels transitie: interne waardeoverdracht (invaren) en compensatie - Governance transitie: inhoud documenten die ingediend moeten worden Wij kunnen ons voorstellen dat u graag op zo kort mogelijke termijn meer guidance wenst op deze gebieden.

Sectorbrede benchmark voorbereiding transitie
De vragenlijst is een eerste uitvraag van DNB en AFM. De toezichthouders herhalen de uitvraag periodiek tot het einde van de transitieperiode. De vragen worden steeds aangepast om zo een up-to-date inzicht te krijgen. DNB is nu op zoek naar inzicht in de risico’s die passen bij de fase van voorbereiding. Dus hoe staat het pensioenfonds er voor in relatie tot de eisen die de wetgever stelt? In het eerste kwartaal van 2022 wil DNB een sectorbrede terugkoppeling van de uitkomsten van de uitvraag geven. De terugkoppeling kan daarmee ook gezien worden als een sectorbrede benchmark.

DNB verwacht van u de regie
DNB vraagt ook of er al een project nieuwe pensioenregeling is gestart. Wie leidt het project? Hoe groot is het projectteam? Wat is het tijdspad? De uitvraag is niet zozeer bedoeld om te weten hoe de inhoudelijke invulling van de transitie is. Daar is het nu nog te vroeg voor. Want pas begin 2022 verwachten we meer duidelijkheid over de wettekst en de memorie van toelichting en de lagere regelgeving. Wel verwacht DNB dat pensioenfondsen de regie pakken op het transitieproces. Als pensioenfonds opereert u tijdens de transitie naar een nieuw stelsel in een complex stakeholdersveld. Uiteindelijk is het pensioenfonds eindverantwoordelijk om de transitie beheerst en evenwichtig te laten verlopen.

Inzicht voor DNB
Het pensioenfonds moet vanuit wet- en regelgeving naar verwachting een regierol vervullen maar is daarbij afhankelijk van andere stakeholders. Daarom willen DNB en AFM inzicht krijgen in welke acties u onderneemt om invulling te geven aan deze regierol. Met deze uitvraag verwacht DNB inzicht te krijgen in de voortgang van de voorbereiding op de transitie naar een nieuwe pensioenregeling en in de risico’s die op dit moment relevant zijn. De uitvraag dient twee doelen voor DNB. Inzet van de toezichtcapaciteit daar waar de grootste risico’s dreigen. En inzet van de toezichtcapaciteit in de tijd door inzicht in het moment waarop elk pensioenfonds verwacht over te stappen.

Pak de ruimte voor fondsspecifieke invulling
De vragenlijst staat vanaf maandag 4 oktober op DLR. Tussen 25 oktober en 1 november 2021 heeft u de tijd om uw antwoorden te uploaden. De gehele vragenlijst maar vooral ook de staart daarvan geeft ruimte voor fondsspecifieke invulling. Wij adviseren u daar gebruik van te maken. DNB geeft daar de ruimte voor feedback en staat open voor verbetering. Achmea Pensioenservices heeft inzicht in welke aspecten voor uw pensioenfonds van belang zijn. En kan u indien gewenst ondersteunen bij het beantwoorden van de vragen.

Benieuwd hoe wij u hierbij kunnen ondersteunen? Mail met Lieke Haijemaije .

Door Richt Thien, senior pensioenjurist