De punten moeten dáár op de i gezet worden, waar ze horen

Vrouwen en baby op schoot

Een quote van de onnavolgbare taalkunstenaar Johan Cruijff. En een waarheid als een koe. Voor wat pensioen betreft ziet dit op: correcte communicatie. Dat krijgt in de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel veel aandacht. En terecht! In het nieuwe pensioenstelsel zijn er alleen nog premieregelingen en, meer dan nu, worden de risico’s van pensioen expliciet toebedeeld. Onder andere daardoor hebben deelnemers van pensioenfondsen een toenemend belang bij goede informatie. Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) vraagt in een rapport aandacht voor handmatige processen en voor het herzieningenbeleid van pensioenfondsen.

Goede informatie is van toenemend belang
De AFM publiceerde het verkennend rapport Correcte pensioenadministratie geen garantie voor correcte deelnemerscommunicatie. Dat gaat over de kwaliteit van de pensioenadministraties en van communicatie-uitingen. De evaluatie van de Wet pensioencommunicatie leidt tot wijzigingen in de informatiebepalingen. Deze wijzigingen worden opgenomen in de Wet toekomst pensioenen. Met de stelselherziening komen er dus meer informatiebepalingen bij. De nieuwe informatiebepalingen gelden meteen bij ingang van het nieuwe stelsel. Voor deelnemers , gewezen deelnemers, andere aanspraak- en pensioengerechtigden (hierna deelnemers) is van toenemend belang dat ze informatie hebben over de ontwikkeling van het eigen pensioenkapitaal en daarmee van de met dat kapitaal aan te kopen verwachte uitkering. Goede redenen om daar als pensioenfonds scherp op te zijn.

Correcte administratie = correcte communicatie?
Uit het rapport van de AFM blijkt dat een correcte pensioenadministratie een voorwaarde is voor correcte communicatie. Ook dat is een waarheid als een koe. Maar alleen een correcte administratie is geen garantie voor correcte communicatie. Uit het AFM-onderzoek blijkt namelijk ook dat zich incidenten voordoen bij de vertaalslag van administratie naar communicatie. Met niet correcte uitingen tot gevolg. De AFM roept onder andere pensioenfondsen uitdrukkelijk op om de kwaliteit van deelnemerscommunicatie te monitoren en verbeteringen door te voeren. En wel voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. De AFM vraagt daarnaast extra aandacht voor handmatige processen. Dat brengt namelijk risico’s met zich mee. Dat realiseren wij ons als Achmea Pensioenservices. Er is ons veel aan gelegen om handmatige processen in de toekomst tot een minimum te beperken. De AFM vraagt bovendien aandacht voor de herleidbaarheid van ‘oude aanspraken en rechten’ bij de stelselwijziging.

Klachten- en herzieningenbeleid
De AFM onderzocht ook de vindbaarheid en toegankelijkheid van de klachtenprocedures van pensioenfondsen. Deelnemers die ontevreden zijn of vragen hebben naar aanleiding van communicatie-uitingen moeten dit kunnen ventileren. De AFM publiceert de bevindingen en aanbevelingen uit dit onderzoek binnenkort. Een uitvloeisel van een klacht kan een herziening van de pensioenaanspraak of -recht zijn. De AFM roept pensioenfondsen daarom eveneens uitdrukkelijk op om een herzieningenbeleid op te stellen. En om dit herzieningenbeleid kenbaar te maken. Herzieningenbeleid waaruit duidelijk blijkt hoe het pensioenfonds omgaat met herzieningen en hoe deze worden afgehandeld. Deelnemers moeten weten waar zij aan toe zijn en wat zij kunnen verwachten in geval van herzieningen zowel in positieve als in negatieve zin. Alle pensioenfondsen die de administratie bij Achmea Pensioenservices hebben ondergebracht hebben een klachtenbeleid en de meeste hebben daarnaast een herzieningenbeleid.

Goede informatie is van toenemend belang
Deelnemers zijn gebaat bij juiste, duidelijke en heldere communicatie. Namelijk over de ontwikkeling van het eigen pensioenkapitaal en daarmee van de met dat kapitaal aan te kopen verwachte uitkering. De aandacht die er is voor de wettelijke informatievoorschriften is daarom terecht. Want per slot van rekening moeten de punten daar op de i worden gezet, waar ze horen.

Auteur: Richt Thien, pensioenjurist

Achmea Pensioenservices
Achmea Pensioenservices adviseert pensioenfondsen, sociale partners en beroepspensioenverenigingen op weg naar het nieuwe stelsel. Thirsa de Vries vertelt u graag meer over onze juridische dienstverlening.