De 12 stappen van de nieuwe opdrachtbevestiging

jongedame in gele trui met laptop

We stappen over naar een nieuw stelsel. De werkgever of sociale partners/de beroepspensioenvereniging besluiten welke regeling er komt. En wie de regeling uitvoert. Het nieuwe pensioenstelsel voegt aan de bestaande formele opdrachtaanvaarding opdrachtbevestiging toe. In die opdrachtbevestiging spiegelt het pensioenfonds terug aan sociale partners/de beroepspensioenvereniging hoe het pensioen er in de praktijk uit ziet. Dat doet het pensioenfonds in 10 of 12 stappen. Hoeveel stappen precies, dat hangt af van de keuze voor de Flexibele of de Solidaire premieregeling.

Opdrachtaanvaarding en opdrachtbevestiging horen bij elkaar
De werkgever of sociale partners/de beroepspensioenvereniging besluiten welke regeling er komt. Het pensioenfonds voert de regeling uit. In het nieuwe pensioenstelsel gaat de opdrachtaanvaarding samen met de opdrachtbevestiging. Bij opdrachtaanvaarding legt het bestuur van het pensioenfonds de doelstelling en uitgangspunten van beleid vast. Deze doelstellingen en uitgangspunten vormen dan ook de achtergrond waartegen het pensioenfonds de besluitvorming, verantwoording, advisering en toezicht toetst aan de gemaakte afspraken.

Opdrachtbevestiging komt neer op een ‘spiegel’ of ‘bevestiging’
In de opdrachtbevestiging onderbouwt het pensioenfonds de vastgelegde risicohouding en de voorgenomen inrichting van de pensioenregeling. Dat maakt vanzelf duidelijk dat de werkgever, sociale partners of beroepsverenigingen en het pensioenfonds dezelfde ideeën hebben bij de opdracht. En bij gevolgen van de gemaakte keuzes voor alle deelnemersgroepen. Het gaat dan om de actieve deelnemers, de gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden. Anders dan de term suggereert is de opdrachtbevestiging dus geen actief besluit of bevestiging van het pensioenfonds dat de gemaakte afspraken kloppen. Het volgt uit de onderbouwing bij de opdrachtaanvaarding.

Opdrachtbevestiging bestaat uit tenminste 10 onderdelen
Voor de Flexibele premieregeling bestaat de opdrachtaanvaarding uit 10 onderdelen. Bij een Solidaire premieregeling komen hier 2 onderdelen bij. Hoeveel stappen er precies zijn in de opdrachtaanvaarding hangt er dus van af of de werkgever en sociale partners/beroepspensioenvereniging kiezen voor de Flexibele of de Solidaire premieregeling. Het pensioenfonds geeft inzicht in:
 1. De risicohouding,
 2. De regels over de solidariteits- of risicodelingsreserve,
 3. De toedelingsregels (solidair),
 4. Het projectierendement en/of vaste daling,
 5. De spreidingssystematiek,
 6. De effecten op uitvoeringskosten en
 7. de kans dat de beoogde pensioendoelstelling wordt gehaald (solidair).

Bovendien licht het pensioenfonds de overwegingen achter de pensioenregeling toe. Het gaat dan over:

 1. Hoe de pensioenregeling aansluit op de opdracht en doelstellingen,
 2. de effecten op de verwachte pensioenen voor de verschillende leeftijdscohorten,
 3. hoe het fonds de resultaten van het risico-preferentieonderzoek, de wetenschappelijke inzichten en kenmerken van de deelnemers heeft gewogen
 4. hoe er rekening is gehouden met de vastgestelde risicohouding per leeftijdscohort en
 5. hoe de gevolgen van de keuze voor de pensioenregeling passen bij de verschillende deelnemersgroepen.

Deze elementen hangen met elkaar samen. Daarom weegt beoordeelt het pensioenfonds in haar onderbouwing deze elementen ook in samenhang met elkaar.

Nog niet alle regels zijn al bekend
Nog niet alle wet- en regelgeving over het nieuwe pensioenstelsel is er al. De wetgever kan nog aanvullende regels stellen over de opdrachtaanvaarding. En ook toezichthouders De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten kunnen nog met aanvullende regels komen. Over welke elementen het gaat en wanneer de regelgeving komt, weten we nog niet precies. We verwachten hier meer duidelijkheid over na het zomerreces. Meer regels kunnen ten koste gaan van de beleidsruimte van pensioenfondsen. Achmea Pensioenservices vindt het belangrijk om de beleidsruimte van pensioenfondsen zo groot mogelijk te houden. Dat laat immers ruimte voor de verschillen die er zijn tussen pensioenfondsen. En het zorgt ervoor dat het pensioenfonds goed kan inspelen op wat er nodig is voor hun deelnemers.

Neuzen dezelfde kant op
Het proces van opdrachtaanvaarding en bevestiging biedt een kans. Het zorgt er voor dat de neuzen van het pensioenfonds en de werkgever of sociale partners/beroepspensioenvereniging dezelfde kant op staan. Het zorgt er dus voor dat vooraf alle afspraken bekend en duidelijk zijn.

‘Concept Opdrachtbevestiging’
U gaat aan de slag met opdrachtbevestiging als de afspraken over de nieuwe regeling gemaakt zijn. En de werkgever of sociale partners/beroepspensioenvereniging een uitvoerder gekozen heeft om de nieuwe regeling bij onder te brengen. Achmea Pensioenservices heeft voor u een stappenplan ontwikkeld met een ‘Concept Opdrachtbevestiging’. Een praktische opzet waarmee we u graag helpen op weg naar de opdrachtaanvaarding en opdrachtbevestiging.

Richtje Thien en An Wouters, pensioenjuristen.

Achmea Pensioenservices
Achmea Pensioenservices adviseert pensioenfondsen, sociale partners en beroepspensioenverenigingen op weg naar het nieuwe stelsel. Wilt u weten wat dit voor het pensioenfonds betekent? Neem dan contact met ons op.